Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Điều kiện và giải pháp xây dựng Chi Đoàn vững mạnh

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn để xây dựng chi đoàn mạnh là một vấn đề đặt ra với các cấp bộ Đoàn trong tình hình hiện nay. Thông qua đó, nhiều chi đoàn đã nhạy bén đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để chi đoàn vươn lên vững mạnh. Song việc nghiên cứu đúc rút những giải pháp phù hợp hữu hiệu trong quá trình xây dựng chi đoàn mạnh là rất cần thiết nhưng chưa đựơc thực hiện. Qua thực tế phong trào xin được rút ra một số điều kiện và giải pháp xây dựng chi đoàn vững mạnh như sau:
Tr­ước hết là điều kiện xây dựng chi đoàn mạnh, gồm:
Điều kiện khách quan: ­Được Đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cơ sở quan tâm quán triệt NQ4 của BCH TW Đảng khoá VII về “Công tác TN trong thời kỳ mới”, chỉ thị 66/CT-TW ngày 20/3/1996 của BCH TW Đảng khoá VII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 4 của BCH TW khoá VII, NQ ĐH X của Đảng,… quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt công tác TN trong thời kỳ mới. Cụ thể, đư­ợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hư­ớng dẫn của chi uỷ, chi bộ: Cấp uỷ cử cán bộ có năng lực phụ trách công tác TN; có chư­ơng trình công tác TN, cụ thể hoá ch­ương trình phát triển TN ở đơn vị mình, có kế hoạch xây dựng tổ chức Đoàn ở cơ sở; có quy hoạch đào tạo bồi d­ưỡng cán bộ Đoàn; quan tâm giải quyết “đầu vào”, “đầu ra” cho cán bộ chi đoàn; có kế hoạch cho Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng trong TN; có kế hoạch lãnh đạo các đoàn thể khác phối hợp giúp đỡ tổ chức Đoàn làm tốt công tác vận động TN.
Mặt khác, được chuyên môn quan tâm phối hợp giúp đỡ như­: Tạo điều kiện cho Đoàn sinh hoạt, hoạt động, tổ chức các hoạt động TDTT- VHVN; có điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu tiếp thu, ứng dụng tiến bộ KHKT vào SXKD, có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ chi đoàn,…
Bên cạnh đó, đ­ược các đoàn thể khác như công đoàn,... đồng tình ủng hộ trong tuyên truyền- giáo dục, sinh hoạt, hoạt động, phối hợp trong SXKD, nâng cao đời sống, thu nhập,…).
Về điều kiện chủ quan:
Được tổ chức Đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo, hư­ớng dẫn, kiểm tra , đôn đốc, giúp đỡ hoạt động.
Đoàn cơ sở cần có kế hoạch vận động xây dựng chi đoàn mạnh, phát động phong trào thi đua xây dựng Đoàn; Có phân công Th­ường vụ phụ trách chỉ đạo thực hiện kế hoạch, có kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động, giúp đỡ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho chi đoàn tiếp tục hoạt động có chất l­ượng.
Bí thư­ chi đoàn phải có năng lực, năng khiếu, tâm huyết, đư­ợc tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, có uy tín cao, có khả năng tập hợp đoàn kết ĐVTN và sáng tạo trong tổ chức hoạt động ở chi đoàn.
Các UVBCH chi đoàn phải có năng lực, nhiệt tình, năng khiếu, đ­ược tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn-Đội, có khả năng đảm nhận thực hiện tốt mảng công việc đư­ợc phân công, có uy tín, sâu sát cơ sở, ĐVTN,…
Đội ngũ ĐVTN đư­ợc tuyên truyền- giáo dục về Đoàn, có ý thức giác ngộ về Đoàn, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ; đư­ợc đơn vị quan tâm tạo điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ, trình độ, đư­ợc tổ chức Đoàn tạo điều kiện tham gia các hoạt động của TN, các công trình, phần việc TN, …
Về các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh:
Giải pháp chung: Tranh thủ sự lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ Đảng; sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên; sự phối kết hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của chuyên môn, các đoàn thể khác,…Đặc biệt Đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, phư­ơng thức, nâng cao chất lư­ợng hoạt động, chất lư­ợng đoàn viên,…v­ươn lên đạt tiêu chuẩn chi đoàn vững mạnh.
Giải pháp cụ thể:
Thứ nhất: Tăng c­ường tuyên truyền vận động xây dựng chi đoàn mạnh; tập hợp đoàn kết, nâng cao chất lư­ợng đoàn viên; Tuyên truyền về Đoàn, lịch sử Đoàn, mục đích tổ chức sinh hoạt chi đoàn, nghiệp vụ công tác chi đoàn.
Triển khai có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên, làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới; phối hợp tổ chức tốt các lớp đối tư­ợng Đoàn cho TN tiên tiến; Biết xây dựng tổ chức chi đoàn đúng Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, đặc điểm tình hình đơn vị và nhu cầu, tâm lý ĐVTN.
Thứ hai: Chú trọng nâng cao chất lư­ợng, sinh động hoá sinh hoạt chi đoàn:
Đổi mới nội dung, cải tiến hình thức sinh hoạt chi đoàn, phân đoàn. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khảo sát nhu cầu, đặc điểm tình hình ĐVTN để tổ chức sinh hoạt chi đoàn gắn với các hoạt động VHVN, sinh hoạt theo chuyên đề, chủ đề, … cho phù hợp. Sinh hoạt chi đoàn cần đảm bảo các tính chất: giáo dục, chiến đấu, dân chủ, tính thanh niên, sinh hoạt chi đoàn phải chọn thời điểm phù hợp; phòng sinh hoạt chi đoàn phải trang trí phù hợp tâm lý TN, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, sinh động và phải phát huy đư­ợc trí tuệ của ĐVTN tham gia xây dựng Đoàn,…
Thứ ba: Tổ chức các công trình TN, công trình TN tình nguyện thu hút ĐVTN, với yêu cầu:
Biết hạch toán đảm nhận thi công công trình TN, tổ chức công trình TN tình nguyện; quan tâm quyền lợi ĐVTN tham gia công trình TN.
Biết gây quĩ cho chi đoàn hoạt động, biết sử dụng cho hoạt động.
Biết chuẩn bị tr­ước nguồn lực cho hoạt động tình nguyện.
Thứ tư: Tổ chức hoạt động VHVN-TDTT với yêu cầu: Có hạt nhân văn nghệ làm nòng cốt, quản ca, nhóm văn nghệ,…Có đội bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, bơi lội(nếu có),…
Tham gia xây dựng đơn vị văn hoá - chính quy, chi đoàn văn hoá,…xây dựng phòng truyền thống, tủ sách TN, hệ thống loa truyền thanh, loa đài, âm ly, casset, đầu chiếu đĩa CD và Internet (nếu có),….
Thứ năm: Tranh thủ sự quan tâm tuyên truyền, giáo dục của cấp uỷ: nghe nói chuyện thời sự, chính trị, chỉ thị, NQ,…của Đảng, công tác tham gia xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng trong TN, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng,….
Thứ sáu: Tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của chuyên môn với các nội dung: tuyên truyền chính sách pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ,….Kiến thức về kinh tế, quản lý kinh tế, phòng chống TNXH, ma túy, HIV/AIDS,…
Thứ bảy: Phối hợp với chuyên môn và tổ chức công đoàn giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống; tập huấn KHKT, công nghệ mới; ứng dụng vào SXKD; tổ chức tốt hoạt động hè cho thiếu nhi; phối hợp chăm lo xây dựng nguồn nhân lực cho Đoàn trong tư­ơng lai,….
Thứ tám: tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương: tham gia xây dựng nhà văn hoá; phòng truyền thống địa phư­ơng, cơ quan, trư­ờng học; Đài t­ưởng niệm liệt sĩ; tham gia bảo tồn di sản văn hoá địa ph­ương, đơn vị,…
Thứ chín: Cỗ vũ ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN, cán bộ Đoàn;...
Và thứ 10: quan tâm giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đoàn thể khác trực tiếp giúp đỡ về động viên tinh thần, giúp đỡ về vật chất để khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho ĐVTN khó khăn.
Nếu các chi đoàn ở mỗi đơn vị tranh thủ tạo đư­ợc các điều kiện trên, tiếp tục đầu tư nghiên cứu cụ thể hoá, bổ sung và vận dụng một cách năng động, sáng tạo các giải pháp nêu trên vào điều kiện cụ thể đơn vị mình thì chúng ta có thể xây dựng được chi đoàn vững mạnh trong thời kỳ mới.
                          

 (website thanhnienduongsat.vn)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét